Jamnica plus

Pravila nagradne igre “Idealnom hidracijom do 100.000 kn”

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) JAMNICA plus d.o.o., Getaldićeva 3, Zagreb, OIB 02233362849, donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„Idealnom hidracijom do 100.000 kn“

Članak 1. Priređivač
Priređivač nagradne igre je JAMNICA plus d.o.o., Getaldićeva 3, Zagreb, OIB 02233362849.

Članak 2. Trajanje i svrha nagradne igre
Nagradna igra se provodi od 6. lipnja 2022. do 26. lipnja 2022. na svim Lidl prodajnim mjestima na području Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Nagradna igra).

Članak 3. Svrha nagradne igre
Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe proizvoda robnih marki Jamnica, Jana, Jana Vitamin, Jana Ice Tea, Sensation, Sky, MG Mivela, Sarajevski Kiseljak, Pro Sport i Pro Game.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri
U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre u bilo kojoj Lidl prodavaonici kupe bilo koji proizvod robnih marki Jamnica, Jana, Jana Vitamin, Jana Ice Tea, Sensation, Sky, MG Mivela, Sarajevski Kiseljak, Pro Sport ili Pro Game. Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze propisane Pravilima.

Broj računa potrebno je prijaviti slanjem na jedan od načina:

SMS poruke sadržaja: JAMNICA, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, kućni broj, mjesto i poštanski broj) na broj 60777. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

ili

Ispuniti obrazac na internetskoj stranici www.jamnica.company (potrebno je upisati broj računa, ime i prezime, ulicu i kućni broj, poštanski broj i mjesto te broj mobitela ili telefona)

Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom. Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti navedene znakove u tekstu SMS poruke.

Maloljetne osobe mogu u nagradnoj igri sudjelovati samo uz suglasnost roditelja ili skrbnika.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača i društva New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992, kao ni članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond
Nagradni fond sastoji se od:
– Glavne nagrade: 1 x 100.000 kuna na Diners Club kartici
– Tjednih nagrada:
   – 3 x TREK e-Bike POWERFLY, pojedinačne vrijednosti 23.399,00 kuna
   – 3 x Električni romobil Xiaomi Scooter 1S, pojedinačne vrijednosti 3.599,00 kuna
   – 3 x Lidl poklon bon vrijednosti 1.000,00 kn

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 183.994,00 kuna (uključen PDV).

Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Sudionici u nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih predviđenih ovim Pravilima.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika
Izvlačenje dobitnika tjednih nagrada održat će se u prostorijama Priređivača prema sljedećem rasporedu:
– 13. 6. 2022. za prijave od 6. 6. do 12. 6. 2022.
– 20. 6. 2022. za prijave od 13. 6. do 19. 6. 2022.
– 27. 6. 2022. za prijave od 20. 6. do 26. 6. 2022.

Na svakom izvlačenju dobitnika tjednih nagrada izvući će se tri dobitnika.

Izvlačenje za glavnu nagradu, 100.000 kuna na Diners Club kartici, održat će se 27. 6. 2022.

Dobitnici će biti izvučeni pomoću računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Izvlačenje dobitnika nadzirat će tročlana komisija te će se o tijeku izvlačenja voditi zapisnik. Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti dodijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu. Izvlačenje dobitnika za glavnu nagradu će uz tročlanu komisiju nadzirati i javni bilježnik.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na internet stranici www.jamnica.company.

Članak 8. Preuzimanje nagrada
Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku i načinu preuzimanja nagrade biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresu, fotografiju) Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre bez naknade i dodatne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe
Priređivač ne odgovara za nepotpune, neispravne ili zakašnjele prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici www.jamnica.company. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internet stranici www.jamnica.company prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka
Sudjelovanjem u Nagradnoj igri, Sudionici su suglasni da Priređivač prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke koje su sudionici sami dostavili u Nagradnoj igri (ime, prezime, ulica, kućni broj, mjesto, poštanski broj i broj telefona), te se njima koristi isključivo za potrebe Nagradne igre. Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke ili ispunjavanjem internet obrasca, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Voditelj obrade osobnih podataka je JAMNICA plus d.o.o., Getaldićeva 3, Zagreb, OIB 02233362849. Izvršitelj obrade je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja u Nagradnoj igri.. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Priređivač će navedene osobne podatke u stavku 1. ovog članka koristiti isključivo za:
1. Objavu Dobitnika,
2. Kontaktiranje Dobitnika radi dogovora oko dostave nagrade,
3. Dostavljanje nagrade Dobitniku,
4. Vođenje evidencije o sudjelovanju u nagradnim igrama.

Sudionici Nagradne igre slanjem mail-a na dpo@jamnica.hr, imaju pravo, vezano uz osobne podatke koji se obrađuju temeljem Nagradne igre:
1. Zatražiti pristup osobnim podacima koje je Priređivač pohranio,
2. Zatražiti pristup informacijama o tome za što se koriste osobni podaci koje je Priređivač pohranio,
3. Zatražiti ispravak ili nadopunu osobnih podataka koje je Priređivač pohranio,
4. Zatražiti brisanje osobnih podataka koje je Priređivač pohranio,
5. Zatražiti zaustavljanje obrade osobnih podataka ako postoji osnovana sumnja da se njegovi podaci ne obrađuju na definirani način,
6. Uložiti prigovor na podatke koje je Priređivač prikupio i obrađuje.

Priređivač može podijeliti osobne podatke Sudionika s trećom stranom koja pruža uslugu pripreme i provedbe Nagradne igre, a s kojom Priređivač surađuje, te s trećom stranom koja provodi u ime Priređivača i za njegov račun sve aktivnosti vezane za organizaciju isporuke Nagrade.

Priređivač je ovlašten otkriti osobne podatke Sudionika i onda kada je to nužno radi poštivanja njegovih zakonskih obveza.

Sudionik je ovlašten promijeniti bilo koji osobni podatak slanjem mail-a na adresu dpo@jamnica.hr, u kojem je Sudionik dužan navesti ime i prezime, adresu i mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti.

Priređivač poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa. Sudionik je upoznat s činjenicom da niti jedan prijenos podataka preko interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Iako Priređivač provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na internetsku stranicu www.jamnica.company ili s nje te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre, a osobni podaci dobitnika nagradne igre čuvat će se 5 godina nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila
Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove Nagradne igre utvrđuje se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

JAMNICA plus d.o.o.
Zastupano po:

__________________
Ivan Čevra
Predsjednik Uprave

__________________
Mirjam Marasović Ćurčić
Članica Uprave

Top
[borgholm_core_section_title tagline="oh hello you" title="Award-winning creative agency." subtitle="Delivering high-quality projects for international clients. Ask us about digital, branding and storytelling." line_break_positions="1" disable_title_break_words="no" special_style_positions="2" title_tag="span" subtitle_margin_top="29px" enable_text_custom_styles="yes" text_color="#000000" _element_width="initial"]

GENERAL INQUIRIES
borgholm@qodeinteractive.com

SOCIAL MEDIA