Jamnica plus

Pravila nagradne igre “Započni ljeto s Jamnicom u Lidlu uz veliku nagradnu igru!”

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je JAMNICA plus d.o.o., Getaldićeva 3, Zagreb, OIB 02233362849
(dalje u tekstu: Priređivač).

Članak 2. Trajanje i svrha nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 5. lipnja 2023. do 25. lipnja 2023. na svim Lidl prodajnim
mjestima na području Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Lidl prodajna mjesta).

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe proizvoda robnih marki Jamnica, Jana, Jana
Vitamin, Sensation, Jana Ice Tea, MG Mivela, Sky, Sarajevski Kiseljak, Pro Sport, Toco i Pro
Game (dalje u tekstu: Jamnica plus d.o.o. proizvodi).

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za trajanja nagradne igre na bilo
kojem Lidl prodajnom mjestu kupe bilo koji proizvod Jamnica plus d.o.o. Sudjelovanjem u
nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze propisane Pravilima.

Broj računa potrebno je prijaviti slanjem na jedan od načina:

– SMS poruke sadržaja: JAMNICA, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, kućni broj,
mjesto i poštanski broj) na broj 60777. Cijena SMS poruke je 0,32€ / 2,40kn, PDV
uključen.

ili

– Ispuniti obrazac na internetskoj stranici www.jamnica.company (potrebno je upisati broj
računa, ime i prezime, ulicu i kućni broj, poštanski broj i mjesto te broj mobitela ili
telefona)

Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na
zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u
nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun
može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan
od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom. Jedna osoba može
osvojiti samo jednu nagradu.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja
dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja,
prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog
navedenoga, preporuka je ne koristiti navedene znakove u tekstu SMS poruke.
Maloljetne osobe mogu u nagradnoj igri sudjelovati samo uz suglasnost roditelja ili skrbnika.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača i društva New Level d.o.o.,
Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992, kao ni članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:
– 1 x Volkswagen T-Cross vrijednosti 20.906,40 € / 157.519,27 kn (glavna nagrada)
– 3 x Kombinirani Hladnjak Samsung RB34T652EB1/EF, pojedinačne vrijednosti 580,18 € /
4.371,37 kn (tjedna nagrada)
– 3 x Roštilj Bullet 57, pojedinačne vrijednosti 154,80 € / 1.166,34 kn (tjedna nagrada)
– 3 x Lidl poklon kartica vrijednosti 100,00 € / 753,45 kn (tjedna nagrada)

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 23.411,34 € / 176.392,74 kn (uključen PDV).

Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa
Republike Hrvatske.

Sudionici u nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili nagrade u većim
količinama od onih predviđenih ovim Pravilima.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika tjednih nagrada održat će se u prostorijama Priređivača prema
sljedećem rasporedu:
– 12. 6. 2023. za prijave od 5. 6. do 11. 6. 2023.
– 19. 6. 2023. za prijave od 12. 6. do 18. 6. 2023.
– 26. 6. 2023. za prijave od 19. 6. do 25. 6. 2023.

Na svakom izvlačenju dobitnika tjednih nagrada bit će izvučeni dobitnici za:
– 1 x Kombinirani Hladnjak Samsung RB34T652EB1/EF
– 1 x Roštilj Bullet 57
– 1 x Lidl poklon kartica vrijednosti 100,00 €

Izvlačenje dobitnika za glavnu nagradu održat će se 28. 6. 2023. za sve prijave od 5. 6. do 25.
6. 2023.

Dobitnici će biti izvučeni pomoću računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira.
Izvlačenje dobitnika nadzirat će tročlana komisija te će se o tijeku izvlačenja voditi zapisnik.
Izvlačenju dobitnika za glavnu nagradu prisustvovat će i javni bilježnik. Komisija će provjeriti
je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim pravilima. U slučaju da se njegova
prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti dodijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji
ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na internetskoj stranici
www.jamnica.company.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze
Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku i načinu preuzimanja
nagrade biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu
u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći
podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u
mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba,
također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu
mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji
ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici
nagrada, njihove osobne podatke (ime i prezime, mjesto stanovanja) Priređivač može
koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre bez naknade i dodatne
suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video
materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene
nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo
sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o
igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14 i 114/22) i Pravilnikom o
priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune, neispravne ili zakašnjele prijave. Priređivač i osobe
koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla
proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije
odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu
nagradne igre biti obaviješteni na internetskoj stranici www.jamnica.company. Priređivač u
tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.
Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih
pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti
Ministarstva financija bit će objavljena na internetskoj stranici www.jamnica.company prije
početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri, Sudionici su suglasni da Priređivač prikuplja, obrađuje i
objavljuje njihove osobne podatke koje su sudionici sami dostavili u Nagradnoj igri (ime,
prezime, ulica, kućni broj, mjesto, poštanski broj i broj telefona), te se njima koristi isključivo
za potrebe Nagradne igre. Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS
poruke ili ispunjavanjem internetskog obrasca, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez
daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne
podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Voditelj obrade osobnih podataka je JAMNICA plus d.o.o., Getaldićeva 3, Zagreb, OIB
02233362849. Izvršitelj obrade je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB
99200431992.
Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i
obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti
sudjelovanja u Nagradnoj igri. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana
nakon završetka nagradne igre, a osobni podaci dobitnika 5 godina od završetka Nagradne
igre, nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika
nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci
dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u
svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci
sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim
zakonodavstvom.

Priređivač će navedene osobne podatke u stavku 1. ovog članka koristiti isključivo za:
1. Objavu Dobitnika,
2. Kontaktiranje Dobitnika radi dogovora oko dostave nagrade,
3. Dostavljanje nagrade Dobitniku,
4. Vođenje evidencije o sudjelovanju u nagradnim igrama.

Sudionici Nagradne igre slanjem mail-a na dpo@jamnica.hr, imaju pravo, vezano uz osobne
podatke koji se obrađuju temeljem Nagradne igre:
1. Zatražiti pristup osobnim podacima koje je Priređivač pohranio,
2. Zatražiti pristup informacijama o tome za što se koriste osobni podaci koje je Priređivač
pohranio,
3. Zatražiti ispravak ili nadopunu osobnih podataka koje je Priređivač pohranio,
4. Zatražiti brisanje osobnih podataka koje je Priređivač pohranio,
5. Zatražiti zaustavljanje obrade osobnih podataka ako postoji osnovana sumnja da se
njegovi podaci ne obrađuju na definirani način,
6. Uložiti prigovor na podatke koje je Priređivač prikupio i obrađuje.

Priređivač može podijeliti osobne podatke Sudionika s trećom stranom koja pruža uslugu
pripreme i provedbe Nagradne igre, a s kojom Priređivač surađuje, te s trećom stranom koja
provodi u ime Priređivača i za njegov račun sve aktivnosti vezane za organizaciju isporuke
Nagrade.

Priređivač je ovlašten otkriti osobne podatke Sudionika i onda kada je to nužno radi
poštivanja njegovih zakonskih obveza.

Sudionik je ovlašten promijeniti bilo koji osobni podatak slanjem mail-a na adresu
dpo@jamnica.hr, u kojem je Sudionik dužan navesti ime i prezime, adresu i mail adresu, te
koje informacije želi nadopuniti.

Priređivač poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti za zaštitu osobnih podataka
od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili
pristupa. Sudionik je upoznat s činjenicom da niti jedan prijenos podataka preko interneta ili
bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Iako Priređivač provodi razumne zaštitne
mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na
internetsku stranicu www.jamnica.company ili s nje te nije odgovoran za radnje bilo koje
treće strane koja takve informacije primi.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se
obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno
ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove Nagradne igre utvrđuje se nadležnost
stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

 

Rješenje Ministarstva financija:
UP/I-460-02/23-01/250
513-07-21-01-23-2
Zagreb, 01. lipnja 2023.

Top
[borgholm_core_section_title tagline="oh hello you" title="Award-winning creative agency." subtitle="Delivering high-quality projects for international clients. Ask us about digital, branding and storytelling." line_break_positions="1" disable_title_break_words="no" special_style_positions="2" title_tag="span" subtitle_margin_top="29px" enable_text_custom_styles="yes" text_color="#000000" _element_width="initial"]

GENERAL INQUIRIES
borgholm@qodeinteractive.com

SOCIAL MEDIA